Privacybeleid

 

 1. Algemeen
  Door onze Website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, het invullen en versturen van een contactformulier en/of het contacteren van één van onze medewerkers, op welke wijze dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.
  Niettemin kan u zich te allen tijde in bepaalde gevallen verzetten tegen bepaalde verwerkingen. Aarzel ook niet om ons te contacteren indien u verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben met betrekking tot dit Privacybeleid.
 2. Aard van de persoonsgegevens die wij verwerken
  In het kader van onze dienstverlening hebben wij het verwerken van persoonsgegevens tot een strikt minimum herleid. De door ons verwerkte persoonsgegevens betreffen in het bijzonder:
  • uw naam en voornaam;
  • uw emailadres, in de mate dat dit persoonsgegevens bevatten;
  We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van onze Website (browsen). Deze gegevens kunnen de datum en het uur van uw bezoek (tijdsstempel), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en de bezochte pagina’s bevatten.
  In dit verband kunnen wij ook gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs dewelke u onze Website heeft bezocht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om verdere inzichten te krijgen omtrent het gebruik dat onze gebruikers maken van de respectieve website(s), dit ter verbetering van de functionaliteiten en de gebruikerservaring.
 3. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens
  De verwerking van deze persoonsgegevens door ons heeft als doestelling:
  • indien u hiervoor ons de uitdrukkelijke toestemming geeft: om u nieuwsbrieven of andere berichten te versturen.
  • indien u ook uw emailadres overmaakt, gebruiken wij dit persoonsgegeven om informatie over te maken die in de eerste plaats noodzakelijk is in de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u: het versturen van notificaties, bevestigingen, eventueel facturen en aanmaningen, enz.
 4. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
  In het kader van bepaalde van onze diensten maken wij gebruik van één of meerdere externe dienstverleners, meer bepaald voor het hosten en het beheren van onze website en eventuele specifieke functionaliteiten die hiermee verbonden zijn (bvb. het versturen van nieuwsbrieven, aankondigingen, enz.). De verwerking van persoonsgegevens door deze derden is beperkt tot een louter technische ondersteuning.
  Afgezien van dergelijke verwerkers, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door onze interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn.
  Evenwel kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen als reactie op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat de openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of wettelijke procedures, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetten, regels, voorschriften of contractuele bepalingen, of als wij geloven dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of -beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of anderen te beschermen.
  Tevens kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan overheidsinstanties.
 5. Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden voor promotionele doeleinden
  Behoudens in geval wij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben bekomen, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden voor promotionele doeleinden of commercieel gebruik door deze laatsten.
 6. Technische beveiligingsmaatregelen
  We hebben passende technische en operationele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging.
  We nemen redelijke maatregelen om u te helpen informatie over u te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. U erkent en aanvaardt echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de website of door gebruik te maken van één van de door ons geleverde diensten worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door derden, zelfs als technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd.
  Hoe dan ook zullen wij de nodige inspanningen blijven leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.
 7. Gedragscode voor medewerkers
  Bepaalde van onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in:
  • de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben;
  • de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken;
  • het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen.
 8. Recht op correctie, verzet, gegevenswissing, en beperking van verwerking
  Wij geven u de mogelijkheid om uw recht op correctie, verzet, gegevenswissing en/of beperking van verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen.
  Het uitoefenen van deze rechten kan als volgt gebeuren:
  • schriftelijk: door het versturen van een schrijven vergezeld van een scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) aan:
  VZW Kerk-in-Roeselare – Cultuur@Kerk-in-Roeselare, Vrouwenstraat 2,8800 Roeselare
  • elektronisch: door het versturen van een schrijven aan info@cultuur-kerkinroeselare.be, met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant).
 9. Wijzigingen aan dit Privacybeleid
  Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.
  Naast het feit dat dergelijke wijzigingen worden aangekondigd op onze Website(s), kunnen wij u in bepaalde gevallen een aanvullende kennisgeving sturen, en/of een apart bericht weergeven op de Website of binnen de gebruikerszone. In ieder geval moedigen wij u aan om de meest actuele versie van dit Privacybeleid door te nemen wanneer u onze Website bezoekt, zodat u op de hoogte blijft van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop uw privacy en persoonsgegevens beschermen.